Page 6 - PiledArms 1 2020
P. 6

  BSA - THE BOLD WAY TO MAKE TIME
BSA - EEN STOUTMOEDIGE MANIER OM JE TE VERMAKEN
In de jaren zestig werden de BSA’s verkocht vanwege hun snelheid, en dynamische uitstraling. Onze BSA-club heeft nieuwe mensen nodig om als motorclub jong, snel en actief te blijven! Clubleden van de BSA Owners Club hebben vanzelfsprekend allemaal één of meerdere BSA’s. Je hebt hem gewoon, je rijdt erop of je sleutelt eraan. Je ontmoet andere leden waarmee je gaat rijden. Je vindt technische hulp en met sommigen wordt
je vrienden voor het leven. Het kan allemaal bij onze club.
  We communiceren via ons club- blad “The Piled Arms”, de nieuwsbrief, de website of via Facebook. Nieuwe leden vinden ons op internet of op beurzen.
We ontmoeten elkaar op treffens en rit- ten door het hele land en daarbuiten. Bij de nieuwjaarsreceptie, de technische mid- dag en de Algemene Leden Vergadering.
Op 17 mei 2020 bestaat de club 45 jaar. Al die tijd waren er mensen die zich heb- ben ingezet voor de club. Dat hebben ze goed gedaan want de club is met ruim 550 leden één van de grootste van de Britse motorclubs. Kenmerkend zijn de vele activiteiten, ons prachtige professionele clubblad en de vele vriendschapsbanden.
In de statuten is geregeld dat bestuursle- den maximaal 6 jaar zitting mogen nemen in het bestuur. Dit vraagt steeds een inspanning om nieuwe mensen te vinden. Gebleken is dat daardoor de dynamiek die BSA verkocht, in onze club volledig aanwezig is. Tijdens Internationale Rally’s blijkt steeds dat wij de meest actieve BSA Ownersclub zijn.
Bestuur
In 2020 stopt Sieds Hiddema met de lede- nadministratie en als penningmeester. Inmiddels hebben twee kandidaten zich aangemeld die deze taken over willen nemen. Beide kandidaten wil het bestuur voordragen, voor een bestuursfunctie, tijdens de aankomende Algemene Leden Vergadering.
Voor 2021 en 2022 zoeken we weer
bestuursleden omdat eerst Peter Staring en daarna Aad Otte zich na 6 jaar niet meer herkiesbaar mag stellen. Uit het bestuur moeten dan een nieuwe secreta- ris en een voorzitter worden benoemd die deze taken kunnen overnemen.
Communicatieteam
We zoeken enkele enthousiaste leden om samen te werken in een nieuw op te zet- ten communicatieteam, bestaande uit één bestuurslid aangevuld met enkele commissarissen.
Dit team gaat o.a. zorgen voor ons clubblad, de website, de nieuwsbrief, Facebook, promotie en publiciteit.
Dat is natuurlijk niet allemaal nieuw, de huidige redactie verzorgt al een groot deel hiervan maar er zijn meer mensen nodig. Meest spannende is dat Annet Driehuizen, die nu redactie en opmaak doet eind 2020 stopt. Met meerdere per- sonen en een andere taakverdeling moet het minder werk zijn en dus voor iedereen goed te doen.
Techniek Commissie
Daarnaast zouden we meer met de tech- nische commissie willen doen. Deze bestaat nu uit ongeveer 10 mensen die leden helpen bij technische vragen, de typespecialisten. Idee is om interessante technische vragen en de antwoorden binnen de club breder te behandelen. Bijvoorbeeld in het clubblad maar ook tij- dens de technische middag. Is er iemand die dit eventueel samen met anderen op zich wil nemen?
  6
   4   5   6   7   8