Page 14 - PiledArms 2 2020
P. 14

 BSA OC BELASTINGPLICHTIG VOOR DE BTW PER 2020
 Door:
Cees Zwinkels en Tyas Tatipata
Voor sommige partijen is ons land een belastingparadijs. Vooral grote, internationaal opererende bedrijven profiteren hiervan. Voor ‘de kleine luiden’, waaronder onze vereniging, gaat die vlieger zomaar niet op. Per 2020 is ook de BSA-club Btw-plichtig.
  Bij oprichting werd onze vereniging beoordeeld als ‘niet-belasting- plichtig’. Lange tijd kon dat zo blijven. Maar een paar jaar terugkwam een wakkere belastinginner op het slimme idee dat er bij MKB-bedrijven, stichtin- gen en verenigingen misschien wel wat te halen zou zijn. De allerkleinsten blijven buiten schot, maar wie op jaarbasis een ‘omzet’ genereert die hoger is dan 20.000 euro komt nu wel in het vizier.
De “blauwe brief”
In de zomer 2019 viel er bij de penning- meester een brief op de deurmat met de opdracht om opgave te verstrekken van de geldstromen binnen de club, gere- kend over het laatste afgesloten boekjaar. De cijfers over 2018 zijn daarop over- legd. Aanvankelijk leek het er nog op dat inkomsten uit contributies niet zouden meetellen. Dat bleek toch wel het geval te zijn. Door inkomsten uit deze contri- buties, enkele advertenties in Piled Arms, de verkopen van de Webshop en de club- stand ging het om een totaalbedrag van ruim 23.000 euro.
Inmiddels heeft de belastinginspecteur gereageerd en vastgesteld dat de activi- teiten van de organisatie niet kwalificeren voor de vennootschapsbelasting of loon- heffing, maar wel voor de omzetbelasting (=Btw). De BSA-club is ondernemer voor de omzetbelasting.
Het bestuur heeft links en rechts infor- matie ingewonnen en daarna de ontstane situatie besproken. Wat doen we hiermee? Omdat de contributie meetelt, is het geen optie meer om de activiteiten zodanig aan te passen dat de toekomstige omzet lager zal zijn dan de opgegeven 20.000 euro. En
als je iets dergelijks zou overwegen: het zou zeer ingrijpend zijn voor de club en voor de korte termijn nog geen oplossing bieden. Er zijn voorbeelden van oldtimer- clubs die hun onderdelenfonds of webshop hebben ondergebracht in een aparte stich- ting. Daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan. Het wordt dan meer een zelf- standig bedrijf. En daarmee minder vanzelfsprekend dat de uitvoering ervan kan worden gezien als vrijwilligerswerk (zoals nu).
Besloten is om als eerste reactie ‘mee te buigen’ met de opgelegde verplichting en in de komende tijd na te gaan of dit toerei- kend is. Tegelijkertijd (op de achtergrond) heeft het bestuur een bezwaarschrift in voorbereiding om de beslissing van de inspecteur te bestrijden. Deze kunnen we indienen in april, zodra de eerste aan- gifte is gedaan.
Gevolgen btw-plicht
De Btw-plicht houdt in dat over de ontvangen ‘omzet’ 21% moet worden afge- dragen. Aan de andere kant mag de club voor een deel van de betaalde kosten kan betaalde BTW (“voorbelasting”) terug- vragen. Denk hierbij aan de drukkosten van dit clubblad. Hierop betalen wij nu BTW (9%), die weer teruggevorderd kan worden.
Voor de contributie betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 een bedrag inclusief Btw is gehanteerd. De contributie is daartoe ver- laagd tot ongeveer 33 euro ex. Btw, zodat het incl. Btw exact 40 euro bedraagt. Dit zorgt voor een lager resultaat op de begroting voor 2020, dat dus nu wordt bij- gepast ten laste van het resultaat van de club. Omdat de club ruime reserves heeft,
 46
   12   13   14   15   16