Page 9 - PiledArms 4 2020
P. 9

   hoeveelheid ethanol in brand- stof reageert deze agressiever dan bij een groter aandeel ethanol. Dat heeft te maken met een che- mische reactie (opheffing van waterstofbrugverbindingen) die bij E5 aanzienlijk is en afneemt naarmate de ethanol concentra- tie toeneemt. Daardoor wordt de hoogst mogelijke watercon- centratie bij E5 eerder bereikt, waarna ontmenging plaats vindt en het zich afscheidende water corrosie veroorzaakt. De extreme gevolgen van dit proces bij deze praktijktoets komen hem echter ongewoon voor, net als het volledig verteren van de benzineslangen. De aantasting van aluminium door E85 is voorspelbaar; het wordt door de hoge concentratie ethanol ontleed. De geconsta- teerde vervuiling is het gevolg van onvoldoende conserveermiddelen. Die zitten alleen in het 15% ben- zine deel, en zijn ontoereikend voor deze mengverhouding. De goede conditie van de rubber- slangen komt omdat de meeste elastomeren nauwelijks door ethanol worden aangetast, aldus deze deskundige.
Het hoofdprobleem van opgesla- gen brandstoffen schrijft hij toe aan hun water absorberend ver- mogen. E10 kan gewoon meer water opnemen, voordat het meng- sel verzadigd is en tot ontmenging komt.
Conclusie:
1. Vermijd dat het brandstofsys- teem uitdroogt. Het slechtst denkbare scenario: een grote tank die bijna leeg is. Bij flinke temperatuurschommelingen
komt het door uitzetten en inkrimpen van de brandstof dan tot “tankbeademing”. Hierbij raakt frisse lucht, en daarmee luchtvochtigheid, in de tank. De alcohol bestanddelen bin- den deze luchtvochtigheid totdat de alcohol met water verzadigd is. Dan scheiden alcohol, water en benzine zich van elkaar. Bij dit onomkeer- bare proces zet het zwaardere water zich, samen met enkele agressieve bestanddelen, af op de tankbodem en veroorzaakt corrosie.
Advies: Zorg dat bij stalling van je auto de benzinetank tot de rand gevuld is. De brandstof kan dan over het kleine oppervlak nooit zo veel water opnemen dat de alcohol verzadigd raakt. Bijgevolg zal zich nauwelijks condenswater vormen, en geen ontmenging plaatsvinden. E10 richt hier dus definitief geen schade aan, en blijkt bij langere stand tijden zelfs minder riskant dan E5.
2. Benzine tast slangen en afdich- tingen uit elastomeren aan en doet ze opzwellen. Hiermee wordt bij de constructie van het brandstofsysteem al rekening gehouden. Gaandeweg lossen weekmakers in de elastomeren op en komen er aromaten voor in de plaats. Deze bestand- delen verdampen zodra het systeem uitdroogt. Daardoor krimpen slangen en dichtin- gen en barsten uiteindelijk. Als nu E10 wordt getankt vindt opnieuw een – verhevigde – aanval op het materiaal plaats. Volumeverandering en ver- dere aantasting zijn het gevolg.
Daarom is het niet verstandig steeds tussen brandstoffen met een wisselend alcoholpercen- tage te wisselen.
Advies: Blijkbaar is er nog veel oude voorraad rubber benzine- slang in omloop. Dat de in de test gebruikte slang door de mand valt, moet volgens de expert aan matige materiaalkwaliteit worden toegeschreven. De DIN norm voor textiel ommantelde slang stamt uit 1951. Moderne brand- stoffen zijn echter op geen enkele manier meer met de toenmalige te vergelijken.
Vervang rubberslangen dus door modern, voor ethanol geschikt materiaal. Benzineslangen met het opschrift NBR/CR volgens DIN 73379-1 zijn geschikt. Wissel niet tussen ethanol soorten; als je een- maal voor E10 besloten hebt, blijf daar dan ook bij.
3. Alcohol werkt als oplosmiddel; vuiligheid en later aangebrachte 2-component tankbescher- ming kunnen loskomen en in het brandstofsysteem gaan circuleren.
Advies: Monteer tenminste één extra brandstof filter, bij voorkeur voor de benzinepomp, en contro- leer dat periodiek op vervuiling. 4. Bij auto’s met een hoog kilo-
metrage kan in de olie terechtgekomen brandstof kool- afzettingen losmaken, die voor vervuiling in het oliecircuit zor- gen. Om slijtage tegen te gaan, is verkorting van de verver- singstermijn raadzaam.
5. Hou de bougies in de gaten. Idealiter zijn deze koffiebruin van kleur. Een aanmerkelijk lichtere kleur, en beschadigin-
   105
   7   8   9   10   11