Page 2 - PiledArms 8 2020
P. 2

BSA OWNERS CLUB NEDERLAND - colofon website: www.bsa-oc.com
BSA OC-NL stelt zich ten doel: De instandhouding van motorfietsen van het merk BSA. Het lidmaatschap van de BSA OC staat open voor een ieder die in het bezit is van een BSA motorfiets vervaardigd in Birmingham (GB) voor 1973. Opgericht op 17 mei 1975, geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nr. 40445352. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie. De contributie bedraagt € 40,- per kalenderjaar. Als je lid wordt in december is het bedrag inclusief de contributie voor het volgend jaar.
Jaar 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal € 40,- € 30,- € 20,- € 10,-
Gezinsleden zijn familie van, of wonen met een ander lid of leden op eenzelfde adres en ontvangen geen clubblad extra. Contributie van ieder gezinslid bedraagt € 5,- per jaar. Contributie voor begunstigers van de BSA OC is gelijk aan dat van de leden van de BSA OC. Internet www.bsa-oc.com. Contributie automatisch overmaken op: NL66 INGB 0003 7551 57 t.n.v. de penningmeester BSA OC te Grou onder vermelding van ‘lidmaatschap BSA OC’, type BSA(’s) en eventueel telefoonnummer.
Voor betalingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A IBAN: NL66 INGB 0003 7551 57. Lidmaatschap opzeggingen dienen voor 1 december in het bezit van de penningmeester te zijn.
   Advertenties (aan de redactie), adreswijzigingen (aan de ledenadministratie) of vragen m.b.t. het archief (aan de archivaris) uitsluitend schriftelijk of per email aan de desbetreffende persoon. Statuten en huishoudelijk reglement verkrijgbaar bij de secretaris.
Tarief BSAdvertenties:
• 1 pagina = €25,-/keer
1⁄2 pagina = €17,50/keer 1/3 pagina = €12,50/keer 1/4 pagina = €10,-/keer
• Adverteren voor (niet commerciële) leden is gratis.
Het bestuur van de BSA Owners Club Nederland behoudt zich
het recht voor om aangeboden advertenties of ingezonden artikelen zonder opgave van redenen te weigeren. Voor ingezonden advertenties of artikelen die zijn geplaatst, aanvaardt het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid. Ingezonden artikelen kunnen gedeeld worden met andere Engelse Motorclubs die onder de Eenhoornfederatie vallen.
Vormgeving en layout:
Annet Driehuizen
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de BSA-OC Nederland.
De meningen zoals weergegeven in ingezonden stukken zijn die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze die van de redacteur of het bestuur van de BSA-OC Nederland.
BSA-OC Ned. publiceert foto’s en ander beeldmateriaal in The Piled Arms, de website en op social media waarbij geen maatregelen worden genomen om personen of voertuigen onherkenbaar in beeld te laten zijn.
De BSA Owners Club Nederland is opgericht op 17 mei 1975 en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel
te Leiden onder nummer 40445352.
            DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: Secrectaris: Penningmeester:
ALGEMEEN BESTUUR
Treffencoördinator: Alg. Bestuurslid: Ledenadministratie: Redacteur:
PR Officer:
COMMISSARISSEN
Vert. Tech. Commissie:
Archief :
IR Commissaris
Redactiecommissie:
Webmaster: Eenhoornvertegenwoordigers FEHAC-vertegenwoordiger
TYPESPECIALISTEN
Jaren tot 30 Jaren 30/40 A7/A10 A50/A65
B25/B40/B44/B50
B31/B33 C10/C11 M20/M21 (WD)
Rocket 3
Gold Star
Bantam
Magneten
Archief
Voorbewerken & Spuiten
Aad Otte Peter Staring Tyas Tatipata
Clemens van Dusseldorp Jos van Doorn
Jos van Noort
Vacature
Vacature
Frans Hendriks
Peter & Elly Lammers
Peter & Elly Lammers
Spoorlaan 1
T: 0252-521362
Nicolaas Damesstraat 58
T: 06-83376802
Juliana van Stolberglaan 434 T: 06 5359 8491
Saltshof 2205
06 53746442
Paulus Potterlaan 12
T: 06-53125179
Charlotte van Pallandtlaan 38 T: 06-53228342
Nieuwstraat 13 T: 06-48465113 Kinkelenburg 6 T: 078-6102072 Kinkelenburg 6 T: 078-6102072 T: 0229-843261 T: 06-22571071 T: 06-53297885
2182 CN Hillegom
E: voorzitter@bsa-oc.com
2171 KE Sassenheim
E: alg-sekretaris@bsa-oc.com 2595CT Den Haag
E: penningmeester@bsa-oc.com
6604 EW Wijchen
E: treffencoordinator@bsa-oc.com 3761 AT Soest
E: josvandoorn@online.nl
2272 TR Voorburg
E: leden-administratie@bsa-oc.com E: redactie@bsa-oc.com
2152 BE Nieuw-Vennep
E: technische-kommissie@bsa-oc.com 3334 EL Zwijndrecht
E: club-archief@bsa-oc.com
3334 EL Zwijndrecht
E: ir-kommissaris@bsa-oc.com
E: advanbo@ziggo.nl
E: bsanet@3maisons.nl
E: rob@robwesterveld.nl
E: benedictlefeber@gmail.com
jules.bsa.dassen@planet.nl -
f.h.m.hendriks@online.nl
-
-
rbi@wxs.nl w.bosma@hccnet.nl h.bork76@kpnplanet.nl jvmotors@home.nl aadotte@planet.nl f.h.m.hendriks@online.nl jules.bsa.dassen@planet.nl benedictlefeber@gmail.com reinder.bielleman@gmail.com benedictlefeber@gmail.com club-archief@bsa-oc.com bertvandijken@hotmail.com
   Ad van Boheemen
Annet Driehuizen
Rob Westerveld
Hein van Egmond en Jos van Doorn
Benedict Lefeber
Jules Dassen
Leon Hoppenbrouwers Frans Hendriks
Klaas Wezel
Jelle Bethlehem Reinder Bielleman Wieland Schildmeijer Henk Gortworst
Joost Voeten
Aad Otte
Frans Hendriks
Jules Dassen
Benedict Lefeber Reinder Bielleman Benedict Lefeber
Peter en Elly Lammers Bert van Dijken
0252 – 516804
043 – 4093892 071 – 5174559 0252 – 519811 06 – 53825485 072 – 5154975 06 - 53321530 020 – 4182406 0524-563014 038 – 3868999 0252 – 521362 06 - 48465113 043 – 4093892 0252 – 516804 06 - 53321530 0252 – 516804 078 – 6102072 06 - 13463178
  226
De BSA OC Nederland is aangesloten bij de FEHAC en bij de overkoepelende organisatie van Engelse motorenclubs de “Eenhoornfederatie”. Internet www.eenhoornfederatie.nl
   1   2   3   4   5